من نظام رسانه ای رسمی را بیشتر مقصر می دانم به خصوص صدا و سیما که اگر اعتبار داشت و مردم به آن اعتماد داشتند می توانست خبرها را مدیریت کند. بی اعتمادی مردم به صدا و سیما که محصول عملکرد خودشان است اینجا به ضررش و در نهایت ضرر جامعه منتهی شد. در واقع بخش خصوصی هم از بی اعتمادی مردم به رسانه های رسمی در بحران ها ضربه خورده و مشروعیت یا محبوبیت آنها دچار خدشه شده است. به عبارت دیگر بخش خصوص چه واحد تجاری اش چه واحد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی اش به واسطه بی اعتمادی مردم به رسانه های رسمی و فضای دوقطبی، می توانند قربانی شوند.