نتایج جستجو : گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا

  • توضیح: آنچه می‌خوانید صرفاً ترجمه‌ای است که گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا و مواضع اتخاذشده در آن لزوماً مورد تائید روزنامه هم‌میهن نیست. هدف از انتشار این متن، صرفاً آشنایی با شکل تفکر سیاست‌گذاران آمریکا است.

۱